Regulamin świadczenia usługi Tłumacza Migam z dnia 10.01.2022 r.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi internetowej „Tłumacz Migam”, zwanej dalej „Usługą”. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 2. Usługa jest świadczona przez spółkę Migam S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Józefa Hauke-Bosaka nr 16A, 01-540 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000983987, NIP: 9512387159, REGON: 360614795, o kapitale zakładowym w wysokości 253 918,00 zł, w całości wpłaconym (dalej „MIGAM”).

 3. Do korzystania z Usługi niezbędny jest komputer albo pracujący na systemie Android tablet lub smartfon podłączony do sieci internet z przepustowością co najmniej 1 Mbit/s i przeglądarką internetową Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji. Urządzenia mobilne z systemem iOS od dnia 01.05.2020 również powinny zapewniać stabilne korzystanie z Usługi z przeglądarki internetowej Safari oraz Google Chrome lub Mozilla Firefox w aktualnej wersji.

 4. Tłumaczenia w ramach Usługi wykonywane są przez tłumaczy Polskiego Języka Migowego (PJM). Treści tłumaczone przez tłumaczy języka migowego są traktowane jako poufne i nie są wykorzystywane w celach innych niż cel przetłumaczenia.

 5. Dla osób Głuchych Usługa jest bezpłatna. Korzystając ze swojego urządzenia osoba Głucha może ponosić koszty przesyłu danych przez internet. Koszty tłumaczenia pokrywane są przez firmy/instytucje, czyli Klientów MIGAM, którzy opłacają je w modelu abonamentowym. Osoba Głucha może połączyć się z kolejki dedykowanej dla każdego z Klientów w sprawach i w zakresie przewidzianym przez danego Klienta.

 6. W ramach „Darmowego Panelu” oferowanego przez firmę MIGAM osoby Głuche mogą połączyć się z tłumaczem w dowolnych sprawach swojego życia codziennego (między innymi w sprawach swojego zdrowia, w sprawach urzędowych i innych sprawach natury prywatnej).

 7. „Darmowy Panel” nie obejmuje prowadzenia działalności komercyjnej (zarówno w formie spółek jak i działalności gospodarczych, ale także w zakresie innej prowadzonej zarobkowo działalności osobistej). Szczególnie wyłączenie to dotyczy obsługi procesów sprzedaży i reklamacji towarów wystawianych przez osoby Głuche w serwisach internetowych takich jak Allegro. Osoby prowadzące spółkę, działalność gospodarczą lub inną zarobkową działalność osobistą mogą skontaktować się z firmą MIGAM w celu uzyskania oferty na abonamentowy dostęp do tłumacza pod adresem kontakt@migam.org

 8. Podczas korzystania z Usługi na urządzeniu służącym do połączenia zapisywane są pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe) w celu zbierania anonimowych danych na potrzeby analiz wykorzystywania Usługi.

 9. Administratorem danych osobowych ujawnionych MIGAM podczas świadczenia Usługi na rzecz Klienta MIGAM jest Klient.

 10. Administratorem danych osobowych ujawnionych MIGAM podczas świadczenia Usługi w ramach „Darmowego Panelu” jest MIGAM. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z MIGAM korespondencyjnie na adres siedziby spółki lub pod adresem e-mail: iod@migam.org. W związku ze świadczeniem Usługi w ramach „Darmowego Panelu” MIGAM przetwarza dane osobowe osób Głuchych korzystających z Usługi, w zakresie podanym przez te osoby, w tym wizerunku i informacji o niepełnosprawności oraz dane osobowe osób trzecich, z którymi MIGAM kontaktuje się na prośbę osoby Głuchej (dalej „Rozmówca”), w zakresie podanym przez te osoby, w tym głosu. Dane osobowe osób Głuchych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), tj. w celu realizacji przez MIGAM umowy o świadczenie Usługi w ramach „Darmowego Panelu”. Przetwarzanie przez MIGAM szczególnych kategorii danych osobowych osoby Głuchej, w tym informacji dot. niepełnosprawności osoby Głuchej, w celu ich przetłumaczenia lub udostępnienia Rozmówcy, odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie wyraźnej zgody osoby Głuchej. Dane osobowe Rozmówców przetwarzane są do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez MIGAM, takich jak realizacja Usługi na zlecenie osoby Głuchej i umożliwienie jej kontaktu z Rozmówcą (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu MIGAM, np. dostawcom rozwiązań teleinformatycznych. Dane osobowe ujawnione podczas świadczenia Usługi przetwarzane są wyłącznie przez okres niezbędny do jej realizacji i nie podlegają utrwaleniu. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim została ona udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie przez MIGAM danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji Usługi.

 11. W ramach świadczenia Usługi nie są utrwalane przez MIGAM żadne dane osobowe przekazywane w postaci wideo, audio czy zapisu tekstowego. Dane osobowe mogą być natomiast utrwalane przez podmioty, z którymi łączy się osoba Głucha korzystająca z Usługi.